Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

Dieta & Trening

| marzec-kwiecień 2017

6

SUKCES W ZASIEGU

Dla kogo?

Trener personalny to fa-

chowiec, który może pomóc

każdej osobie regularnie

uprawiającej sport. Na po-

czątku najczęściej informacji

o treningach i diecie szukamy

w internecie, zapisujemy się

do klubu fitness czy na siłow-

nię, zazwyczaj w ciemno wy-

bieramy zarówno miejsce, jak

i rodzaj aktywności – to błąd,

który nie tylko oddala nas od

osiągnięcia celu, ale też może

pociągać za sobą spore ryzyko.

I to właśnie zadanie dla trene-

ra personalnego. Szczególnej

pomocy potrzebują też osoby,

które przez dłuższy czas nie

podejmowały aktywności

fizycznej i te, które mają pro-

blem z nadwagą. Jeśli chcemy

osiągnąć konkretny efekt i do-

konać tego możliwie szybko,

ale też w pełni bezpiecznie,

wtedy nie pomogą nam zwykłe

porady z internetu – tylko

trener, układając plan trenin-

gowy i dietę, weźmie pod uwa-

gę wszystkie istotne czynniki,

ale też pomoże uniknąć wielu

błędów odnośnie do techniki

ćwiczeń czy ich intensywności.

Po co?

Trener personalny to spe-

cjalista, który ma za zadanie

w pełni skupić się na swoim

podopiecznym, dzięki temu

trening jest efektywniejszy,

a co najważniejsze indywidu-

alnie dobrany do danej osoby,

by najlepiej wykorzystać czas

treningowy i przynieść jak

najlepsze efekty bez narażania

podopiecznego na jakiekol-

wiek niebezpieczeństwo.

Gdzie go szukać?

Trenera osobistego możemy

szukać na siłowni, w klubie

fitness czy innym centrum

sportowym. Lepszym roz-

wiązaniem będzie jednak

zasięgnięcie opinii znajomych

oraz skorzystanie z bogactwa

informacji, jakie oferuje

internet. Wielu trenerów ma

swoją stronę internetową,

są też aktywni na portalach

społecznościowych i branżo-

wych. Ciekawym miejscem

ułatwiającym kontakt między

trenerami a trenującymi jest

też serwis

TrenerGURU.pl

,

gdzie łatwo znajdziemy

trenera osobistego z okolicy,

przeczytamy o nim opinie

i nawiążemy kontakt.

Kto może być trenerem?

Konkurencja na rynku trene-

rów personalnych jest coraz

większa, a wpłynęła na to

również zmiana przepisów

prawnych – obecnie zgodnie

z polskim prawem, tj. w myśl

ustawy zwanej potocznie

„ustawą deregulacyjną”

(Ustawa z dnia 13 czerwca

2013 r. o zmianie ustaw regu-

lujących wykonywanie niektó-

rych zawodów art. 25), której

zadaniem jest usunięcie barier

w dostępie do zawo-

du, dotychczasowe

stopnie trenerskie

utraciły swoją waż-

ność, a trenerem może

zostać dziś każdy, kto:

• ma ukończone 18 lat,

• ma co najmniej średnie

wykształcenie,

• ma niezbędną wiedzę, umie-

jętności i doświadczenie

(niesprawdzalne formalnie)

z zakresu działalności in-

struktorskiej lub trenerskiej,

• nie był skazany prawo-

mocnym wyrokiem za

przestępstwa umyślne

popełnione w związku ze

współzawodnictwem or-

ganizowanym przez Polski

Związek Sportowy.

Jak jednak spośród ogromnej

grupy osób dorosłych, nieka-

ranych, twierdzących, że są

profesjonalnymi trenerami

wybrać tę, która zajmie się

organizacją naszego treningu?

PRZYGOTOWANIE

MERYTORYCZNE

Jak w każdej innej

branży, tak i tutaj

liczy się konkretna

wiedza. Sam fakt

ukończenia kursu

trenerskiego jeszcze nic nie

znaczy, ale trener musi mieć

merytoryczne podstawy,

ponieważ tylko wtedy może

zapewniać swoim klientom

najlepszą i bezpieczną drogę

do wymarzonego celu. Dobry

trener powinien wykazywać

się wszechstronną wiedzą –

anatomia i fizjologia człowieka

nie mogą stanowić dla niego

tajemnicy, musi wiedzieć, jak

funkcjonuje ludzki organizm,

jak będą wpływały na niego

określone ćwiczenia, ale też

jak najlepiej ułożyć dietę i do-

stosować ją do obciążenia tre-

ningowego. Trzeba pamiętać,

że chodzi tu o nasze zdrowie,

a nieodpowiedni instruktaż

i nieprofesjonalne wskazówki

mogą przynieść bolesne i dłu-

gotrwałe skutki.

NIE PAPIER CZYNI

CZŁOWIEKA

Merytoryczna baza to ko-

nieczność, ale nawet najlepiej

wykształcony trener może się

nie sprawdzić w osobistym

kontakcie z klientem – to kwe-

stia osobowości, charakteru,

zaangażowania, a przede

wszystkim doświad-

czenia w zawodzie.

Dobrze, jeśli

mamy możliwość

podpatrzenia

trenera w pracy

z aktualnymi podopieczny-

mi – jak wygląda ich relacja,

ile uwagi im poświęca i czy

wspólne treningi zbliżają

trenującego do osiągnięcia

ustalonego celu. Bogate

portfolio trenera połączone

z opiniami zadowolonych

klientów to elementy, które na

pewno warto wziąć pod uwagę

przy podejmowaniu decyzji

o współpracy.

LUBIĘ Z NIM

PRZEBYWAĆ!

Ocena czyjegoś charakteru to

kwestia bardzo indywidualna,

ale ważne jest, by wybrać

trenera, który po prostu

przypadnie nam do gustu jako

człowiek. Trzeba pamiętać, że

będziemy spędzać z tą osobą

sporo czasu i zainwestujemy

w te spotkania swoją energię

i finanse. Tym samym czas

spędzony razem powinien

był po prostu miły. Uwaga!

Skuteczny trener personalny

nie powinien być spolegliwy,

wstydliwy czy niepewny

siebie, ponieważ dla efektów

treningowych liczą się jego

siła przekony-

wania i zdolność

motywowania.

Komunikatywność,

konsekwencja

i szczerość to trzy

złote cechy trenera!

POZNAJMY SIĘ

BLIŻEJ

Profesjonalny trener perso-

nalny przed rozpoczęciem

ćwiczeń powinien przeprowa-

dzić z nami wywiad wstępny,

podczas którego wypyta

o wszystkie szczegóły mogące

1

3

2